ඩාෆා ග්‍රන්ථ සහ ලී හොන්ග්ෂි ගුරුතුමාගේ අලුත් දේශන

මාතෘකාව

ප්‍රකාශිත දිනය *

යාවත්කාලීන කළ පරිවර්තන

ෂුආන් ෆාලුන් (ෆාලුන් ඩාෆාහි මූලික ග්‍රන්ථය)

1994 දෙසැ.

2019 ජූලි 31

ශ්‍රී ලාංකික පුහුණුවන්නන් විසින් පරිවර්ථනය කරන ලදි. 2017 ජූලි

Read online

ඉන්දියානු පුහුණුවන්නන් විසින් පරිවර්ථනය කරන ලදි (தமிழ்). 2016

Read online

ෆාලුන් ගොන්ග්

1993 අප්‍රේල්

2016 අප්‍රේල් 10

ෆාලුන් ගොන්ග් (தமிழ்). 2016

Read online

ප්‍රකාශිත දිනය සඳහා චීන සංස්කරණය වෙත යොමු වන්න.

*සියලු පරිවර්තනයන්ගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා English සහ Chinese පිටු පරික්ෂා කරන්න.

සටහන : සියලුම ෆාලුන් ඩාෆා පොත් හි අන්තර් ජාල පිටපත් තුළ කතෘවරයාගේ, ලී හොන්ග්ෂි මහතාගේ ඡායාරූපය ඇතුළත් නො‌වේ, නිවෙස්වල භාවිත කරනු ලබන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සඳහා උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප මුද්‍රණය කිරීම සඳහා ඇති හැකියාව අඩු විය හැකි බැවින්, ලී මහතා සඳහා වූ ගරුත්වය නිසා සංස්කාරකවරු ‌එසේ කිරීමට තීරණය කර ඇත. එබැවින් පහත සඳහන් උසස් - විභේදන බලයේ ඡායාරූප බාගත කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලබන අතර වෘත්තීය මට්ටමේ උපකරණ භාවිත කොට ඡායාරූප පිටපත් කිරීම සඳහා උපදෙස් දෙනු ලබනවා: උසස් විභේදන බලයේ ඡායාරූප බාගත කිරීම (1.9MB)