ඩාෆා ග්‍රන්ථ සහ ලී හොන්ග්ෂි ගුරුතුමාගේ අලුත් දේශන

ලී හොන්ග්ෂි ගුරුතුමාගේ අලුත් දේශනයන්ගේ පරිවර්තනයන්, ඒවා තවමත් ග්‍රන්ථ ආකෘතියට සකස් කොට නොමැත.

මාතෘකාව

චීන ප්‍රකාශන

යාවත්කාලීන කළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රකාශනය

*පැරණි දේශනයන් ග්‍රන්ථ ලෙස ෆාලුන් ඩාෆා ග්‍රන්ථ පිටුව තුල සකස් කොට ඇත.